Céard í an Phleanáil Teanga?

Céard í an Phleanáil Teanga?

Is eolaíocht an phleanáil teanga a thosaigh circa na seascaidí chun féachaint ar bhealaigh chun teanga X a aistriú go dtí an chéad ghlúin eile.

Cen chaoi an gcuirtear í chun cinn?

Le go mairfidh teanga caithfidh feidhm (function) a bheith aici. Is samplaí de fheidhmeanna ná cumas díolaiochta, scolaíreachta, caidrimhe, paidreoireachta etc.  Anuas ar seo tá gá le líonmhaireacht daoine a chleachtaíonn an teanga ar bhonn laethúil trasna na glúine uile ins na scileanna teanga uile.

Cuirtear an phleanáil teanga chun cinn tré:

1. Feasacht air mar ábhar.
2. Scéimeanna/ Cleachtais teanga atá in oiriúint do gach aoisghrúpa
3. Feidhm/Feidhmeanna a thabhairt di
4. Nualaíocht (innovation) ins an teanga
5. Leas a bhaint as meáin idirlín agus digiteacha
6. Fhadhb éigin a réiteach e.g seirbhís a chur ar fáil (diancheacht (grind) a chur ar fáil do dhuine óg atá ag reiteach do scrúdú.)
7. Leas a bhaint as meáin cumarsáide e.g nuachtáin, raidió idirlín, meáin shoisíalta
8. Thionchar a oibriú ar iompar nó giúlán (conduct) teanga an aonaráin, teaghlaigh agus an pobal.
9. Imeachtaí úra a chur ar fáil sa sprioctheanga do chuile ghlúin
10. Na scileanna teanga uile: labhairt, scríobh, tuiscint, léamh, agus úsáid.
11. Laithreáin nua don teanga a aimsiú e.g Youtube, raidió idirlín etc
12. Inspreagadh (motivation) a thabhairt ins na h-earnálacha oideachais, gnó, sóisíalta, eaglasta, óige, aosach, spóirt etc.
13. Fheasacht ar áiseanna tacaíochta digiteacha, stáit, teangeolaíocha atá ar fáil
14. Ghreásáin sa sprioctheanga nó dhátheangach nach bhfuil ann cheana a bhunú
15. Cruinneas teanga idir scríobh agus léamh a chothú.
16. Aon mhodh feidhmiúil  eile nach bhfuil clúdaithe anseo.

©umact2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *